FAQ

Waarom 100 TWh?
Dit is de hoeveelheid aan electriciteit die Belgie op termijn nodig zal hebben, om haar behoeftes te dekken en de nieuwe niet-vervuilende technologieen voor de toekomst te ontwikkelen. (learn more...) 

Duitsland = het model die we moeten volgen?
Desondanks haar plan om al haar kernecentrales tegen 2022 te sluiten, en de indrukwekkende verhoging van haar electriciteits- productie met hernieuwbare energieën, blijft Duitsland het land waarvan het verbruik van fossiele brandstoffen het grootste is, juist achter Poland. (learn more...) 

Hernieuwbare energieën = de oplossing?
Neen. In Belgie moeten we de hernieuwbare energieën ontwikkelen, maar ze zullen niet volstaan om onze electriciteits-behoeftes te dekken. (learn more...) 

Andere vragen?
Voor andere vragen en onze referenties. (learn more...) 

Een burgerpleidooi voor kernenergie


Wij, als Belgische burgers, willen u vanuit een oprechte bezorgdheid vragen om snel de huidige wet op de kernuitstap te herzien en ook na 2025 alle kernreactoren open te houden die in alle veiligheid te exploiteren zijn. Ook de bouw van nieuwe kerncentrales moet in het programma opgenomen worden.

Vermoedelijk is het de eerste maal dat u dergelijk vraag vanuit een burgerorganisatie ontvangt. De anti-nucleaire stemmen krijgen vaak meer weerklank. Maar het is inderdaad zo dat er heel wat burgers zijn (volgens recente peilingen in het kader van de federale verkiezingen zelfs de meerderheid) die overtuigd zijn dat kernenergie in België ook na 2025 de beste oplossing is.

Het is zeer belangrijk dat in ons land iedereen altijd en overal kan beschikken over betaalbare elektriciteit. Dat is voor ons een basisbehoefte en een basisrecht. Kerncentrales zijn in dit kader de enige juiste oplossing die duurzaam en proper is.

Plannen worden uitgewerkt in België om massaal nieuwe gascapaciteit te subsidiëren. Wat dan met de CO2-uitstoot hiervan en de bijhorende luchtvervuiling? De huidige kerncentrales vervangen door gascentrales zou de CO2-uitstoot in ons land doen stijgen met 14 miljoen ton per jaar ofwel het equivalent van de uitstoot van de helft van het Belgische wagenpark. Zo’n extreme optie valt niet te rechtvaardigen!

Er wordt soms gesproken over het invoeren van elektriciteit uit onze buurlanden. Het lijkt ons in eerste instantie hypocriet om kernenergie vanuit Frankrijk in te voeren en tegelijkertijd onze kerncentrales te sluiten. Of Duitse energie in te voeren waarbij door steen- of bruinkoolverbranding massa’s CO2 de lucht worden ingestuurd. Onze buurlanden worstelen zelf met hun energiebeleid en de bevoorradingszekerheid op langere termijn. Elektriciteitsinvoer als een basispijler zien in het Belgisch energiebeleid maakt ons kwetsbaar en is mogelijk niet eens economisch haalbaar.

De stemmen die zeggen dat de kerncentrales onveilig zijn, klinken heel luid, maar in de afgelopen 40 jaar productie heeft er zich in Belgie nog nooit een ongeval voorgedaan met enige impact naar de omgeving toe. De kerncentrales worden aan zeer stricte controles onderworpen, door zowel nationale als internationale onafhankelijke instanties. We hebben alle vertrouwen in deze instanties.

Wij beseffen dat de gebruikte brandstof iets is dat onze generatie gecreëerd heeft en waar we de verantwoordelijkheid voor dragen. Het is mogelijk om deze gebruikte brandstof veilig te bergen. Mits verder onderzoek en innovatie kan het verwerkingsproces nog veel verder geoptimaliseerd worden. In België zijn we trouwens internationaal erkend om onze nucleaire expertise en het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Hier levert men baanbrekend onderzoek om gebruikte nucleaire brandstof te behandelen zodat er minder te bergen brandstof overblijft en dan nog voor veel kortere tijd. Een belangrijke stap is reeds gezet door de Belgische regering met de financiering ten belope van 550 miljoen Euro voor een wereldwijd uniek laboratorium voor de verwerking van de gebruikte nucleair brandstof: MYRRHA in het SCK-CEN Mol.

Er moet hoogdringend een beslissing genomen worden als we tegen 2025 nog over propere en betaalbare elektriciteit willen beschikken. Het is dan ook aan onze nieuwe regering om spoed te zetten achter de beslissingen om de kerncentrales open te houden.

Het zal moed vergen van onze nieuwe regeringsleiders om voor België een verstandig energiebeleid voor de toekomst uit te werken. Een correcte en intense informatiecampagne aan de bevolking lijkt ons hiervoor onontbeerlijk. Wij werken aan het juist informeren van de burgers (zie de “Nuclear Pride” van 28 april 2019 in Brussel en “Stand Up for Nuclear” op 20 oktober aanstaande). Wij steunen de regering in de beslissing van het openhouden van de kerncentrales na 2025.


Initiele positie : Hoe geraken we aan 100TWh elektriciteit per jaar in 2025?


1. een duurzame en competitieve energiepolitiek.

Als burgerbeweging "100TWh" zijn wij bezorgd over het feit dat de toekomst van onze elektriciteits-bevoorrading in België niet langer gegarandeerd is, vooral na 2025.

Als wij overschakelen op nieuwe niet vervuilende technieken voor de toekomst moeten wij er ons van bewust zijn dat we per jaar 100TWh aan elektriciteit nodig hebben om onze behoeften te dekken.  Zeker als wij rekening houden met het verbruik van onze energie intensieve industrie, zowel de grote als kleine bedrijven.

Echter door verschillende akkoorden te tekenen heeft ons land geaccepteerd energiebronnen  te privilegiëren die nooit de gehele behoeften kunnen dekken.  En ondertussen laat men bewezen productiemiddelen vallen.

Ook doet de interconnectie van de Europese elektriciteitsnetwerken ons geloven dat onze grote buren steeds een overschot aan elektriciteit hebben die ze aan ons kunnen leveren als we het nodig hebben. Maar deze regeling werkt slechts als ze wederzijds is. In geval van een tekort in een deel van het Europees netwerk wordt er van ons verwacht dat ook wij op onze beurt de energie leveren die er tekort is. Bovendien zijn de opslag technieken ver van rijp om op grote schaal geïntegreerd te worden in de uitgebreide netwerken van onze Europese landen.

De beweging "100TWh" pleit dus voor "een duurzame en competitieve energiepolitiek", die onze elektrische bevoorradingszekerheid garandeert op lange termijn door verschillende primaire energiebronnen met lage CO2-uitstoot te gebruiken.

2. een energiemix met ambitieuze objectieven

Voor de meeste Europese en Belgische beleidsmakers, zowel politiek als industrieel, ligt de toekomst van de energieproductie in hernieuwbare energie.

Hoewel wij overtuigd zijn dat het noodzakelijk is deze energievormen zoveel mogelijk te ontwikkelen is het onweerlegbaar dat ook zij hun limieten hebben. Dit geld in het bijzonder voor de intermitterende hernieuwbare energieën. In België voorzien wind en zon slechts 10% van de elektriciteitsbehoeften.

In alle realistische scenario's zal hernieuwbare energie nooit 100% van de nodige elektriciteit produceren. Het is dus essentieel vanaf nu te beslissen hoe dit tekort aan te vullen.
Rekening houdend met de gevaren verbonden aan de fossiele brandstoffen (kolen, petroleum, gas) zoals pollutie en klimaatopwarming, is het niet wenselijk te herinvesteren in deze technieken. Kernenergie biedt dus een mogelijk alternatief.

Wij denken dat, zoals in Frankrijk en Zweden, de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie een realistische oplossing biedt voor ons en de komende generaties.

De beste energiemix om aan onze stijgende behoeften te voldoen is een maximum aan hernieuwbare energie gecombineerd met nucleaire baseload om zo de stabiliteit van het elektrisch netwerk te garanderen."

3. kernenergie volgens de circulaire economie

Voor ons is het noodzakelijk om opnieuw te investeren in kernenergie. Er moeten nog oplossingen gevonden worden voor de uitdagingen van de huidige generatie reactoren: verhoging van de flexibiliteit in het kader van een productiepark met hernieuwbare energiebronnen, neutralisatie en opslag van de gebruikte brandstof en beperking van de proliferatie van nucleaire wapens.

Het zijn deze uitdagingen die het Generation IV International Forum (GIF) wil oplossen met nucleaire reactoren van de volgende generatie (tijdshorizon 2030). Zij doen dit ook om in te spelen op het principe van de circulaire economie, waarbij het afval hergebruikt wordt als energiebron en dus verdwijnt.

De internationale researchgemeenschap (inclusief de Europese Unie-Euratom) concentreert zich op het maximale gebruik van het overvloedig aanwezige Uranium-238. Met de huidige centrales wordt dit gedumpt. Zij viseert ook de voordelen van Thorium-232 dat een zeer interessant alternatief is: deze technologie produceert namelijk weinig gevaarlijk afval en kan niet gebruikt worden om kernwapens te produceren.

Voor de vereniging "100TWh" moet België deelnemen aan de internationale ontwikkeling van de Vierde Generatie kernreactoren. Het gaat hierbij niet enkel om onze toekomst wat betreft energievoorziening maar ook om onze industriële toekomst want wij beschikken over de competenties en de researchcentra om een belangrijke speler te worden in de kernenergie van de toekomst.