Verslag van de formateurs - kernenergie

"De regering kiest daarom resoluut voor de herbevestiging van de kernuitstap. De wettelijke uitstapkalender wordt gerespecteerd, zoals voorzien."

"Nationale beleidsmaatregelen voor geologische berging Om te voldoen aan haar Europese verplichtingen en om de kosten van het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval te kunnen ramen en ervoor te zorgen dat het beginsel 'de vervuiler betaalt’ wordt gerespecteerd, zal de regering de Nationale Beleidsmaatregelen voor het langetermijnbeheer van dit afval vaststellen. Dit gebeurt via een nader vast te stellen participatief proces dat verder gaat dan een loutere burgerbevraging (vb. een burgerpanel)."

Zodra deze Nationale Beleidsmaatregelen zijn aangenomen, zal de regering wetgevende initiatieven nemen om de modaliteiten inzake omkeerbaarheid van de besluitvorming vast te leggen, die het mogelijk zullen maken om, bijvoorbeeld in geval van een geldig alternatief, terug te komen op de beslissingen over het langetermijnbeheer, alsook de modaliteiten inzake terugneembaarheid van het afval, die het mogelijk zullen maken om het geborgen afval gedurende een bepaalde periode terug te nemen. Daarbij staan nucleaire veiligheid en beveiliging – waaronder monitoring – voorop.

Nucleaire knowhow

België heeft vooraanstaande nucleaire instellingen met veel knowhow. We erkennen de excellentie van het onderzoek van het SCK en het IRE en zullen dit dan ook verder blijven ondersteunen. De regering moedigt de verdere samenwerking aan tussen nucleaire onderzoeksinstellingen. Ook investeringen in nucleaire geneeskunde, naar het behoud van de medische radio-isotopenproductie in ons land op innovatieve wijze en naar fundamenteel kernfysisch onderzoek zullen we verder te zetten in een internationale context, in samenwerking met universiteiten, onderzoekscentra,… De regering zal het beheer van de nucleaire onderzoeksinstellingen verder verbeteren.

De eerste fase van het project Myrrha is lopende tot en met 2026. Deze legislatuur zal de regering op basis van een onafhankelijke audit door het Rekenhof en een multidisciplinaire groep van internationale experts een dossier voorbereiden ter beslissing van de tweede en derde fase. Een substantiële internationale financiële inbreng zal bij het nemen van de beslissing kenbaar moeten zijn.

Nucleaire provisies

Op voorstel van de Commissie voor de nucleaire voorzieningen zal het wettelijk kader betreffende de nucleaire voorzieningen versterkt worden om het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de provisies veilig te stellen.

De regering onderzoekt de mogelijkheid om het Synatomfonds te externaliseren zonder overname van de verantwoordelijkheid en onderzoekt of in het kader van de energietransitie de middelen ter beschikking kunnen gesteld worden door het Synatomfonds, zonder dat er een impact is op beschikbaarheid en de toereikendheid van het fonds.

Daarenboven zal een taskforce worden opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de institutionele actoren, die aan de ene kant moet onderzoeken hoe de continuïteit van de financiering van het afvalbeheer in België kan worden verzekerd, rekening houdend met de stopzetting van de activiteiten van een aantal producenten van radioactief afval en, aan de andere kant, voorstellen moet doen om het wettelijke en reglementaire kader daartoe aan te passen."